Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2016

Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus

Ympäristökorvauksen yksi tilakohtainen (pakollinen) toimenpide on koulutusvaatimus. Koulutusvaatimuksen voi täyttää suorittamalla tentin Vipu-palvelussa tai osallistumalla yhden päivän koulutukseen ympäristökorvauksesta. Koulutusvaatimus tulee täyttää viimeistään 2.5.2017.

Tentti on mahdollista suorittaa Vipu-palvelussa. Tentin voi suorittaa ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä tai tilanhoidosta vastaava henkilö. Tentin läpäisee vastaamalla oikein vähintään 15 kysymykseen (kysymyksiä on yhteensä 25). Yrityskertoja ei ole rajattu. Tallenna tai tulosta yhteenvetosivu ja säilytä se muiden ympäristökorvausasiakirjojen kanssa.

Tentin vaihtoehtona olevia koulutuspäiviä järjestetään talvella 2016-2017. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus: lietelannan sijoittaminen tai orgaanisen aineksen kierrättäminen

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 31.10.2016 mennessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Ilmoita lietelannan sijoittaminen peltoon – ja ravinteiden- ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä ne lohkot, joilla ko. toimenpidettä on toteutettu.

Uutta 2016: Korvausta maksetaan enintään 60 % sitoumusalasta.

Ilmoita syysilmoituksella:

Tee lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.

Ilmoita ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita Vipu-palvelussa tehtävän ilmoituksen lisäksi kuntaan viimeistään 31.10.2016 molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä paperiliitteenä luovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L.

Varmista, että lohkokirjanpitosi ei ole ristiriidassa syysilmoituksen tietojen kanssa.

Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla

Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoitetun levitysalan perusteella. Vähennä toimenpiteeseen ilmoittamaasi alaa peruslohkolla lannoittamattoman suojakaistan verran.

Täydentävien ehtojen mukaan lannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä vesistöä. Tämä lannoittamaton alue mitataan vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. Jos peruslohko sijoittuu vesistön varrelle, voi vesistön ja peruslohkon välillä olla luontaisesti tuo vaadittu viiden metrin lannoittamaton alue. Tällöin viiden metrin kaistaa ei tarvitse vähentää peruslohkon pinta-alasta syysilmoituksessa.

Ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen vaatimuksissa on kolmen metrin suojakaistavaatimus vesistöjen varrella olevalla pellolla. Suojakaista mitataan peltolohkon reunasta pellolle päin. Tätä suojakaistaa ei tarvitse jättää, jos

  1.  maatalousmaan ja vesistön tai valtaojan välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai

  2. maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Jos peruslohko sijaitsee alle kymmenen metrin päässä vesistöstä, vähennä kolmen metrin suojakaista peruslohkon pinta-alasta kun ilmoitat alaa lantatoimenpiteisiin.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus: Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 2016

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen toimenpiteen ”peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys”, tulee jättää kasvipeitteiseksi vähintään 20 % korvauskelpoisesta pinta-alasta. Kasvipeitteisyyden osuus voi vaihdella vuosittain ja se voi olla kohdentamisalueella 20, 40, 60 tai 80 %. Kohdentamisalueen ulkopuolella tasot voivat olla 20, 40 tai 60%.

Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. seuraavat lohkot:
* nurmet
* monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
* viljan, öljykasvien, siemenmausteiden, härkäpavun ja herneen sänki
* kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
* syyskylvöiset kasvit
* sänki- ja viherkesanto

HUOM! Kemiallisesti tuhottu nurmi ei täytä kasvipeitteisyysvaatimusta

Kohdentamisalueella talviaikaisen kasvipeitteisyyden 20 %:n vähimmäisvaatimusta voi täyttää myös kevennetyllä syyssänkimuokkauksella. Kohdentamisalueen ulkopuolella kevennetty syyssänkimuokkaus voi täyttää ehtoa kaikkiin porsenttirajoihin asti.

Kasvipeitteisyyden toteutuminen ilmoitetaan 31.10.2016 mennessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465.

Huom! Muutos edellisvuodesta!
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu ”orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” -toimenpidettä. Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella.

  • Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 €/ha
  • Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 €/ha

Jos tilallasi on sekä kohdentamisalueella että muulla alueella olevia lohkoja, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain.

Maidontuotannon vähentämistuen 2. hakukierros

Maidontuotannon vähentämistuen haku päättyy 12.10.2016 klo 13.
Jos hait vähentämistukea 21.9.2016 päättyneessä haussa, et voi nyt hakea tukea.

Vähentämistukea voivat hakea tuottajat, jotka arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa 1.11.2016 – 31.1.2017 välisenä aikana vähintään 1 500 kg. Tukea maksetaan enintään 14 senttiä tuottamatta jäänyttä kiloa kohti. Myös maidontuotannon lopettanut/ lopettava tila voi hakea vähentämistukea, jos tila on toimittanut maitoa meijeriin vielä heinäkuussa 2016.

Maidontuotannon vähentämistukea haetaan lomakkeella 484. Lomakkeella on arvioitava, kuinka paljon vähemmän maitoa aikoo tuottaa marras-tammikuussa kuin tuotti vastaavana aikana edellisvuonna. Tuottaja voi hakea vähentämistukea enintään puolelle siitä maitomäärästä, jonka on toimittanut meijeriin 1.11.2015 – 31.1.2017. Hakemuksen on liitettävä kuitit maidon tilityksistä.

Maaliskuussa 2017 tukea hakeneiden tulee ilmoittaa, kuinka paljon tuotanto väheni. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella arvioitu vähennys, tukea ei makseta täysimääräisenä.